HP – Hrvatska pošta d.d. operator i pružatelj usluga digitalne televizije

HP – Hrvatska pošta d.d. i društvo kćer HP Produkcija d.o.o. u proteklom su periodu stvorili uvjete za pokretanje dugoročnog projekta koji HP – Hrvatsku poštu d.d. uvodi u novo područje poslovanja – pružanje usluga digitalne televizije.
U postupku javnog natječaja za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja dvjema elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije za multiplekse MUX C i MUX E na području Republike Hrvatske, Vijeće HAKOM-a je na sjednici održanoj 26.10.2011. donijelo odluku o odabiru zajedničke ponude trgovačkih društava: HP Produkcija d.o.o. (nositelj ponude), Odašiljači i veze d.o.o. i HP – Hrvatska pošta d.d., te je sukladno odluci izdana pojedinačna dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra.
Dozvola je izdana na razdoblje od 10 godina i obvezuje nas kao njenog vlasnika da tržištu ponudimo komercijalnu uslugu u ulozi DVB-T operatera.
Za dobivanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra i daljnji tehnološki razvoj cijelog projekta zaslužan je strateški partner Odašiljači i veze d.o.o. http://www.oiv.hr/
Projektni tim HP – Hrvatska pošta d.d. i HP Produkcija d.o.o. intenzivno radi na svim fazama razvoja ove usluge (ponuda, sadržaj, marketing, aplikativni sustavi…) neophodnim za plasman usluge na tržište.